پژوهش

چیست؟

اجرای پروژه های آموزشی ، علمی و فرهنگی برای کودکان با هدف آشنایی با سنت های کهن تقویم ایرانی ، آزمایشات علمی مفاهیم علوم همراه با داستان و پروژه های عملی 

جشن تیرگان

داستان و جنگ اسطوره ای دیوخشکسالی (اپوش) و فرشته باران (تیشتر) برای مراقبت و قدردانی از آب ها و دریاها

جشن مردادگان

داستان اسطوره ای فرشته امرداد (دخترک سبز انگشتی) نگهبان گل ها و گیاهان؛ معروف با نماد گل زنبق با هدف مراقبت و قدردانی از گیاهان و درختان…

روز پزشک(آشنایی با ابوعلی سینا)

داستان زادروز بوعلی سینا و نام گذاری روز پزشک.

آشنایی با شاخه های مختلف پزشکی و ابزار مختلف کار پزشکان.